Halloween Costumes

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 2017/18. ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Moderator 2   
петак, 19 мај 2017 09:25

ОСНОВНА ШКОЛА

„Бошко Палковљевић Пинки“

СТАРА ПАЗОВА

Дел.бр. : 1/1-03

Дана 19.05.2017.

На основу члана  став 5. и чланова 55,57 и 60. Закона о јавним набавкама , „Сл.гласник Рс“ бр. 124/2012, 68/2015), Правилника о обавезним елементима  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' број 86/2015),

Наручилац Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова,

упућује Позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним конкурсном документацијом

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 1.ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА  ОД 1.ДО 4. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“ СТАРА ПАЗОВА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/ 2017 ОБЛИКОВАНЕ У ДЕВЕТ  ПАРТИЈА

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова

Адреса: Вука Караџића 4, 22300 Стара Пазова

Телефакс: 022 /310-613

Интернет страница наручиоца: www.ospinki.edu.rs

Е маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета

3.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности

4.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: услуге извођења екскурзије ученика од 1.до 8. разреда и Наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда

ознака из општег речника набавки 63516000- услуге организације путовања

Набавка је обликована у више истоврсних (посебних) партија  и то:

· ПАРТИЈА 1.Екскурзија ученика 1. разреда – једнодневна ,

· ПАРТИЈА 2. – Екскурзија ученика 2. разреда – једнодневна ,

· ПАРТИЈА 3. – Екскурзија ученика 3. разреда једнодневна ,

· ПАРТИЈА 4. – Екскурзија ученика 4. разреда једнодневна ,

· ПАРТИЈА 5. – Екскурзија ученика 5. разреда – једнодневна ,

· ПАРТИЈА 6. – Екскурзија ученика 6. разреда – дводневна ,

· ПАРТИЈА 7. – Екскурзија ученика 7. разреда дводневна ,

· ПАРТИЈА 8. – Екскурзија ученика 8. разреда – тродневна ,

· ПАРТИЈА 9. -  Настава у природи ученика 1-4 разреда – 7 пуних пансиона .

5.КРИТЕРИЈУМ , ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је: ''економски најповољнија понуда''.

Р. бр.

ОПИС

Број пондера

1.

Цена

70

2.

Bрој гратиса за ученике

20

3.

Услови плаћања

5

4.

Референтна листа

5

5

УКУПНО

100

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.ospinki.edu.rs. или непосредно у просторијама ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова , Вука Караџића 4, 22300 Стара Пазова у канцеларији секретара школе,у времену од 10,00 до 12,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

7.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -услуга извођења екскурзије ученика  од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда, за школску 2017/2018.годину, с позивом на број јавне набавке: 1/ 2017, (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефакс и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 08,00 до 12,00 сати на адресу наручиоца:Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова, Вука Караџића  бр.4, 22300 Стара Пазова

Рок за достављање понуда је до 30.05.2017. године до 11,30 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока - дана и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

.

8.МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 30.05.2017.године у 11,45 часова, у просторијама Наручиоца: ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Стара Пазова, Вука Караџића 4, 22300 Стара Пазова.

9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

10.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Одлука о додели уговора биће донета у року од ___8____ дана од дана отварања понуда.

У случајевима из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено: - Услови за извођење екскурзије и наставе у природи   -

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.

Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.

Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.

11.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Лице за контакт Зорица Јовичић директор  школе,

Web: www.ospinki.edu.rs

e-mail адреса: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

број телефакса 022 / 310-613

 

 

Еко-блог Пинки

Часопис Ђачки свет

Календар

Јул 2020
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Бројач посета

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас741
mod_vvisit_counterЈуче2673
mod_vvisit_counterОве недеље16949
mod_vvisit_counterПрошле недеље19366
mod_vvisit_counterОвог месеца11801
mod_vvisit_counterПрошлог месеца84114
mod_vvisit_counterУкупно5362627

На мрежи: 40
Ваш ИП: 18.232.186.117
,
Сада је: јул 05, 2020
Visitors Counter

Средње школе
Joomla!. XHTML and CSS.

Sajt izradio tim skolarac.net