Halloween Costumes

1. део - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 2017/18. ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Moderator 2   
субота, 20 мај 2017 03:26

ОСНОВНА ШКОЛА „ БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ “

СТАРА ПАЗОВА

Вука Караџића бр. 4, 22300  Стара  Пазова,

Телефакс 022/ 310-613

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Број: 1/1-04

Дана: 19.05.2017 . год.

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2017:

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД  1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА  ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“ СТАРА ПАЗОВА, ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2017/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Мај 2017.год.

1 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015; удаљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/1-01 , од _11.05._2017_.год. и Решења о именовању комисије за спровођење поступка  јавне набавке број 1/1-02 од- 11.05.2017.год.припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности- услуга –извођење екскурзује и наставе у природи

ЈНМВ  бр. 1/2017.год.

Koнкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

VII

Модел уговора

VIII

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

IX

Образац трошкова припремања понуде

X

Образац изјаве о независној понуди

XI

Образац изјаве о испуњавању обавеза из члана 75.став 2.

XII

Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац је Основна школа   „ Бошко Палковљевић Пинки“  Стара Пазова, ул. Вука Караџића бр. 4 , 22300 Стара Пазова . Интернет страница Наручиоца је www.office@ospinki.edu.rs,

E- mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу    са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  набавке мале вредности бр. 1/ 2017 је:

набавка услуга извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1.до 4.разреда за школску 2017/2018.годину. Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања.

Предметна јавна набавка је обликована по партијама

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Зорица Јовичић, директор-а школе Е – mail адреса: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

, број телефакса 022 / 310-613

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

· Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су услуге – извођење екскурзије, и наставе у природи за школску 2017/2018. годину, за потребе Основне школе ''Бошко Палковљевић Пинки'' Стара Пазова

· Oзнака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.

2. Партије: Јавна набавка је обликована по партијама:

Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то:

· ПАРТИЈА 1.Екскурзија ученика 1. разреда – једнодневна ,

· ПАРТИЈА 2. – Екскурзија ученика 2. разреда – једнодневна ,

· ПАРТИЈА 3. – Екскурзија ученика 3. разреда једнодневна ,

· ПАРТИЈА 4. – Екскурзија ученика 4. разреда једнодневна ,

· ПАРТИЈА 5. – Екскурзија ученика 5. разреда – једнодневна ,

· ПАРТИЈА 6. – Екскурзија ученика 6. разреда – дводневна ,

· ПАРТИЈА 7. – Екскурзија ученика 7. разреда дводневна ,

· ПАРТИЈА 8. – Екскурзија ученика 8. разреда – тродневна ,

· ПАРТИЈА 9. -  Настава у природи ученика од 1. до 4. разреда – 7 пуних пансиона .

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа. Циљ екскурзије, и наставе у природи је усаглашен са одредбама Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/2009).

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:

Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; схватање значаја здравља и здравих стилова живота, богаћење дечијих социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и рада у природи о: властитим емоцијама и емоцијама других, неопходности путовања као потреба и права других, потреби групне сарадње, групне припадности, солидарности и одговорности према сопственом раду и понашању, неговање правилног односа према личној и имовини других.

САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:

Остварује се на основу наставног плана и програма образовно - васпитног рада и школског прoграма.

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, наставе у природи и излета, стара се о безбедности и понашању ученика.

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:

Ексурзија се oрганизује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака екскурзијe, док се настава у природи организује уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења, у складу са Упутством Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01.  Ексурзија се oрганизује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака екскурзије.

Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то:

ПАРТИЈА 1.Екскурзија ученика 1. разреда –

Дестинација и садржаји: Стара Пазова- Сремски Карловци - Патријаршија- зграда Гимназије,чесма, центар града,- Петроварадин-тврђава-сат- Сремска Каменица-Змајева кућа-Иришки венац-рекреативни део-ручак-  Стара  Пазова

Трајање и планирани број ученика: 1 дан. ____70- 75____ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: ______4______

Туристички водич

Период реализације: у периоду-  април-мај месец  2018. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

ПАРТИЈА 2. – Екскурзија ученика 2. разреда –

Дестинација и садржаји:  Стара Пазова-Јагодина-ЗОО врт,-музеј воштаних фигура – радионичарски рад са децом-ручак -Стара Пазова

Трајање и планирани број ученика: 1 дан, ______68-75______ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: ______4______

Туристички водич

Период реализације: у периоду- септембар месец  2017. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

.ПАРТИЈА 3. – Екскурзија ученика 3. разреда

Дестинација и садржаји:

Стара Пазова – Текериш-обилазак спомен комплекса српским јунацима учесницима Церске битке- Троноша- обилазак манастира- Тршић-обилазак етно комплекса,родног места Вука Караџића - ручак - Стара Пазова

Трајање и планирани број ученика: 1 дан ,___85-95________ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: ____4_______

Туристички водич

Период реализације: у периоду-  септембар  месец  2017. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

ПАРТИЈА 4. – Екскурзија ученика 4. разреда

Дестинација и садржаји : Стара Пазова - Топола(цео комплекс) -  Опленац – Орашац – Марићевићева јаруга- музеј- рекреација- ручак - Стара Пазова.

Трајање и планирани број ученика: 1 дан ,____60-65_______ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: _____3_______

Туристички водич

Период реализације: у периоду-    септембар месец  2017. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

.ПАРТИЈА 5. – Екскурзија ученика 5. разреда

Дестинација и садржаји:  Стара Пазова –Ваљево—обилазак старог града Тешњара-Муселимов конак-музеј- ручак-манастир Јовања-Бранковина (спомен комплекс Десанке Максимовић и кула Ненадовића)-рекреативни део-Стара Пазова

Трајање и планирани број ученика: 1 дан, _____90-95______ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: ______4______

Туристички водич

Период реализације: у периоду- мај месец  2018. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

ПАРТИЈА 6. – Екскурзија ученика 6. разреда –

Трајање 2 дана

дестинација и садржаји:

1.дан

Стара Пазова –водопад Лисине,-Ресавска пећина-Манастир Манасија-Раваница-Соко бања- (ноћење, дискотека)

2.дан

Обилазак водопада Рипаљка-обилазак града- Стара Пазова

Трајање и планирани број ученика: 2 дана, __95-105______ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: ____4________

Туристички водич , лекар

Период реализације: у периоду- _мај  месец  2018. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

ПАРТИЈА 7. – Екскурзија ученика 7. разреда

Трајање- 2 дана

Дестинација и садржаји:

1.дан:

Полазаку јутарњим часовима из Старе Пазове -Лозница-споменик Филипу Вишњићу-Саборна црква и предавање о Церској битци- Бања Ковиљача-обилазак-ручак-Соко манастир-вечера и ноћење  на Тари

2.дан:

Доручак, ХЕ Перућац-река Годиница, манастир Рача-ручак-одмор у Сунчевој долини-Стара Пазова

Напомена: 1 пун пансион (доручак,ручак, вечера) и 1 ручак у току првог дана (ланч пакет се не сматра ручком).

Трајање и планирани број ученика: 2 дана, ____75-80________ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: ____3________

Туристички водич ,лекар

Период реализације: у периоду- _мај  месец  2018. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

ПАРТИЈА 8. – Екскурзија ученика 8. разреда –

Трајање:3 дана

Дестинација и садржаји:

1.дан:

Стара Пазова-Пожаревац-посета ликовној галерији Милене Барили-посета археолошком парку Виминацијум-посета Мамут парка и панорама копа ТЕ Костолац-ручак на Сребрном језеру-обилазак тврђаве Голубац и смештај на бази пуног  пансиона у хотелу

2.дан: обилазак ХЕ ''Ђердап''-поподне слободно

3.дан: посета археолошком налазишту ''Лепенски вир''-ручак у хотелу и одлазак до манастира Туман-повратак  у Стару Пазову

Трајање и планирани број ученика: 3 дана, __90-95_______ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: _____4_______

Туристички водич , лекар

Период реализације: у периоду- октобар    2017. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

ПАРТИЈА 9.-Настава у природи ученика  од1. до 4. разреда –

Трајње: 7 пуних пансиона

Дестинација и  садржај:

Стара Пазова-Гучево-Стара Пазова

Објекат који има сопствене спортске терене

Смештај: у објектима са капацитетима  130 лежајева

Објекат и терени на надморској висини  преко 600 м

Свака соба  са купатилом

Сваки учитељ да има своју собу

Присуство лекара 24 часа

Рекреатор, аниматор, особље присутно у објекту 24  сата

Учионица, тв сала, ресторан, продавница-у оквиру објекта

Исхрана прилагођена деци-три оброка + ужина

Да не буду лежајеви (кревети) на спрат

Трајање и планирани број ученика; 7 пуних пансиона , ___од 200-260__ ученика,

Број одељенских старешина-пратилаца: _____15_______

Туристички водич

Период реализације: у периоду-  месец мај   2018. године

Превоз: висококомфорни аутобус, старост аутобуса до  5 година

УСЛОВИ ПУТОВАЊА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- Забрањена је ноћна вожња (22:00 – 05:00 часова).

- Понуђач се обавезује да обезбеди аутобусе високе туристичке класе, са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања,  потпуно технички исправне. Замена аутобуса чији су подаци дају у понуди понуђача, дозвољена је искључиво уз писану сагласност наручиоца и то аутобусима истих карактеристика и класе.

У случају неисправности аутобуса у току путовања, које се не могу отклонити у разумном року да се не ремети План и програм путовања, понуђач је дужан да обезбедити замену аутобуса истих карактеристика и класе и да сноси настале трошкове смештаја, исхране и друге трошкове који проистекну због насталих проблема.

За ученике разреда за које је то предвиђено конкурсном документацијом, диско вече се организује у дискотеци затвореног типа. У дискотеци се ученицима не нуде алкохолна пића. Уколико понуђач прекрши ову забрану дужан је да изврши повраћај средстава према обрасцу структуре цене која је саставни део конкурсне документације.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.

1. тач. 4) Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет

јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5)

Закона); Лиценца за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи

и иностранству коју издаје Регистратор туризма, на основу чл. 51. Закона о туризму

(„Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закони и 93/2012).

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе  које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази   у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.Оригинал или Оверена Фотокопија Потврде о предрезервацији, или закупу или власништву објекта са вишекреветним собама - ЗА ПАРТИЈЕ 6,7, 8 и 9.

2.Оригинал или Оверена Фотокопија Уговора о пословно-техничкој сарадњи или Потврде о сарадњи између превозника и туристичке агенције о обезбеђивању висококомфорних аутобуса, или доказ о својини, или Уговор о  закупу горе наведених аутобуса. Документацију о технички исправним аутобусима високе туристичке класе, са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, потпуно технички исправне и који ће бити превозно средство за реализацију услуге .

Доказ под тачком 1. и 2. треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

3. Оригинална Изјава понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу о испуњавању додатних услова који се односе на кадровски капацитет понуђача-ангажовње техничког особља и других експерата (ангажовање лекара пратиоца и туристичких водича са лиценцом)

4. Оригинал или Оверени Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији,као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.

5. Број остварених уговора са основним и средњим школама и предшколским установама и списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за године (2014., 2015. и 2016.) у виду Потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумимаРЕФЕРЕНЦ ЛИСТА.

Доказе под тачкама 3. до 5. треба самостално да испуни понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Понуђач испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона доказује на следећи начин:

Наручилац одређује да се у овој конкурсној документацији  испуњеност обавезних услова , осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона (да понуђач  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Лиценца за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству коју издаје Регистратор туризма, на основу чл. 51. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закони и 93/2012), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа), доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Додатни услови се посебно доказују , како је наведено у конкурсној документацији.

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________, (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке, број 1/2017, испуњава све услове из чл. 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

6 Понуђач посебно доказује услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона (да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Лиценца за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству коју издаје Регистратор туризма, на основу чл. 51. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закони и 93/2012), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити одн. јесте важећа),

Место:_____________                                                     Понуђач:

Датум:_____________ М.П.                                       _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона на начин како је одређено конкурсном документацијом.

Поред наведеног испуњеност обавезних услова може се доказивати и на следећи начин:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –

Доказ:

У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ:

Правна лица:

· Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

· Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –

Доказ:

Уверење надлежне Управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – да има важећу дозволу надлежног органа за

обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Доказ:

Лиценца за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству коју издаје Регистратор туризма, на основу чл. 51. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закони и 93/2012), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: потписан и оверен Образац XI.

Докази од 1) до 4) се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, може  пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача, чија понуда буде на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије.

У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из чл. 75 ст. 1. тач. од 1) до 4) ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

1.Оригинал или Оверена Фотокопија Потврде о предрезервацији, Уговора о закупу или власништву објекта са вишекреветним собама - ЗА ПАРТИЈЕ 6,7, 8 и 9.

2.Оригинал или Оверена Фотокопија Уговора о пословно-техничкој сарадњи или Потврде о сарадњи између превозника и туристичке агенције о обезбеђивању висококомфорних аутобуса, или доказ о својини, или Уговор о  закупу горе наведених аутобуса. Документацију о технички исправним аутобусима високе туристичке класе, са климом, видео и аудио опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, потпуно технички исправне и који ће бити превозно средство за реализацију услуге .

Доказ под тачком 1. и 2. треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

3. Оригинална Изјава понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу о испуњавању додатних услова који се односе на кадровски капацитет понуђача-ангажовње техничког особља и других експерата (ангажовање лекара пратиоца и туристичких водича са лиценцом)

4. Оригинал или Оверени Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији,као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.

5. Број остварених уговора са основним и средњим школама и предшколским установама и списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за године (2014,2015 и 2016 ) у виду Потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумимаРЕФЕРЕНЦ ЛИСТА.

Доказе под тачкама 3. до 5. треба самостално да испуни понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОСНОВНА ШКОЛА „ БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“ СТАРА ПАЗОВА, Вука Караџића бр.4. 22300  Стара  Пазова, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку- ЈНМВ  бр. 1/ 2017 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ  2017/2018.годину - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца од дана објављивања позива за подношење понуда до  _30. _маја 2017.год. до 11,30 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана __30.маја___2017.год. у 11,45 часова у просторијама Наручиоца.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати доказо потврди пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде (ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНА ПОНУДА), сви докази и прилози тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације .

ПРИЛОЗИ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда и Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона у туризму(“Сл.гласник РС“бр.36/2009).

2.

Потврда о предрезервацији објекта или Уговор о закупу или власништву објекта за смештај ученика – за ПАРТИЈЕ 6,7,8 и 9.

3.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи или Потврда о сарадњи између превозника и туристичке агениције о обезбеђивању високомфорних туристичких аутобуса или доказ  о власништу  или Уговор закупу  регистрованих аутобуса за превоз ученика.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОСНОВНА ШКОЛА „ БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“   СТАРА  ПАЗОВА , Вука Караџића бр.4, 22300 Стара Пазова, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 1/2017 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.годину - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 1/2017 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.годину - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 1/2017 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.годину - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ бр. 1/2017 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. ДО 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.годину - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. од 1) до 6) Закона и то податке о:

· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање је у ратама по условима предвиђеним Уговором о организовању екскурзије и наставе у природи и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато : превоз цена свих улазница и трошкови осигурања, а за ученике на тродневној екскурзији и настави у природи и смештај и исхрана.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи у јединици локалне самоуправе.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине или у јединици локалне самоуправе.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у јединици локалне самоуправе.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

12.1. Гаранција за  добро извршење посла

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за испуњење обавеза и то: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла [овај рок може бити најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику Вука Караџића 4, 22300  Стара Пазова, e-mail: office@ospinki.edu.rs број факса 022 / 310-613, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.  1/ 2017

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

Еко-блог Пинки

Часопис Ђачки свет

Календар

Јул 2020
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Бројач посета

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас811
mod_vvisit_counterЈуче2673
mod_vvisit_counterОве недеље17019
mod_vvisit_counterПрошле недеље19366
mod_vvisit_counterОвог месеца11871
mod_vvisit_counterПрошлог месеца84114
mod_vvisit_counterУкупно5362697

На мрежи: 42
Ваш ИП: 18.232.186.117
,
Сада је: јул 05, 2020
Visitors Counter

Средње школе
Joomla!. XHTML and CSS.

Sajt izradio tim skolarac.net