Halloween Costumes

2. део - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 2017/18. ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Moderator 2   
субота, 20 мај 2017 03:39

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА - НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може , у складу са чл. 82. Закона одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о    јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговоримао јавним набавкама које су се односиле на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

8) други одговарајући доказ премерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

Р. бр.

ОПИС

Број пондера

1.

Цена

70

2.

Број гратиса за ученике

20

3.

Услови плаћања

5

4.

Референтна листа

5

УКУПНО

100

1. Цена

Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера.

Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену.

Остали понуђачи се рангирају по формули:

ЦП=70*(ЦПмин/ЦПх), где су:

ЦП – број добијених пондера

ЦПмин – најнижа понуђена цена

ЦПх – цена из понуде која се бодује

2)    Број гратиса за ученике- максимално  20 пондера

Максималан износ овог критеријума износи 20 пондера.Број пондера израчунава се на следећи начин

- До закључно 15 плативих ученика 1 гратис ученик -20 пондера

- На 16-20 плативих ученика 1 гратис ученик -10 пондера

- Преко 20 плативих ученика 1 гратис ученик- 5 пондера

1) услови плаћања- максимално 5 пондера

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

а) код ексурзија:

- 6 рата.....................5 пондера

- 5 рата......................4 пондера

- 4 рате......................3 пондера

- 3 рате......................2 пондера

- 2 рате......................1 пондер

б) код наставе у природи

-8  рата..................  5 пондера

-7  рата ..............     4 пондера

-6 рата..................   3 пондера

-5 рата.................   .2 пондера

-4 рате.................    1 пондер

2. Референтна листа:

Максималан износ овог критеријума износи 5 пондера.

Списак реализованих екскурзија, наставе у природи и излета у земљи за последње три  године (2014,2015, и 2016) у виду изјаве под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу. –Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три године (2014., 2015, и 2016)максимум 5 пондера, и то:

Од 45 уговора и више: 5 пондера,

Од 40 до 44 уговора: 4 пондера,

Од 30 до 39 уговора: 3 пондера,

Од 20 до 29 уговора: 2 пондера,

Од  10 до 19 уговора: 1 пондер

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП+ГУ

Као што је у конкурсној документацији наведено, вредновање критеријума  понуђена цена" биће извршено на понуђену цену без ПДВ-а. То значи, да ће се  додељивање пондера по  критеријуму  " понуђена цена" стриктно примењивати на цену без ПДВ-а. У складу са тим, они понуђачи, који су у систему ПДВ-а, попуњавају одвојене рубрике за цену, без пдв-а и са пдв-ом, управо из разлога да наручилац не би вршио обрачуне и евентуално погрешио. Понуђачи који нису у ПДВ, такође попуњавају рубрику цена без ПДВ-а, с тим што ће њихова цена у обе рубрике бити једнака ( или ће у рубрику за ПДВ уписати речи „ понуђач није у систему ПДВ-а“ ). На тај начин су сви понуђачи равноправни.

Сходно члану 12. став 1. ЗЈН  Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима , те како би све понуде биле  међусобно упоредиве  наручилац ће применити критеријум рангирањем за исказану цену без ПДВ-а.

Раздвајање јавне набавке по партијама, учињено је с обзиром на различите услуге, које обухватају поједни делови јавне набавке. Како се партије разликују  по врсти услуга и ценама, потребно је да се попуни и овери онолико модела уговора, за колико се партија конкурише.

17.1. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Услови за извођење екскурзије и наставе у природи  Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.

Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.

Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају  исте елементе и број пондера као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који даје већи број гратиса.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља XI ).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати Републичку административну таксу са назнаком, односно бројем јавне набавке, на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016

Прималац: Буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права у току трајања рока за подношење понуда, долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Након доношења одлуке о додели уговора,захтев за заштиту права понуђач може поднети у року од 5 дана од дана објављивања одлуке.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 1/2017 је набавка услуга извођења екскурзије ученика 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 1.до 3. и 4. разреда за школску 2017/2018.годину. Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања, за потребе Основне школе „Бошко Палковљевић Пинки'' Стара Пазова, ЈНМВ број 1/2017.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (е-mail):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4.ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Укупна вредност понуде изражена у дин.без ПДВ-а (на основу претпоставке да ће сви ученици разреда предметне партије учествовати на екскурзији)

Словима:

Укупна вредност понуде изражена у дин. са ПДВ-ом: (на основу претпоставке да ће сви ученици разреда предметне партије учествовати на екскурзији)

Словима:

Вредност понуде за једног ученика  изражена у дин. без ПДВ-а:

Словима:

Вредност понуде за једног ученика изражена у дин. са ПДВ-ом:

Словима:

1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( _________) подизвођача -(уписати број подизвођача словима   _________________

2.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом,програм путовања и Опште услове путовања.

3.Услови плаћања-број рата ________________________________________________.

4. Понуђени термин реализације услуге је _________________________.

5. Број гратиса за ученике________________________________________

6 Важност понуде износи __30__  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

НАПОМЕНА:Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно, док је укупна вредност из ове понуде дата на основу орјентационог броја ученика тог разреда, односно на основу претпоставке да ће сви ученици разреда предметне партије учествовати на екскурзији. Коначни износ биће утврђен након реализације екскурзије, Фактуром којом ће Извођач обрачунати  број плативих  ученика који су били на екскурзији.

Датум:    _______________                        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_______________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА         м.п.      ____________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА

О организовању екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика од 1. до 4. разреда за школску 2017/2018.годину

Закључен између:

Наручиоца ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“  Стара Пазова Пазова

са седиштем у Старој Пазови, улица  Вука Караџића 4, ПИБ 100535014

Матични број: 08011290

Број рачуна: ....840-1278760-04........................................

Телефакс: 022 / 310-613

кога заступа  Зорица Јовичић ,   директор.

(у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту: извршилац услуге),

Основ уговора:

ЈНМВ  Број 1/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______________ од...............................

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извршиоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије ученика _____________________________ разреда односно наставе у природи за ученике _______________ разреда за школску 2017/2018.годину ЗА ПАРТИЈУ ______________________,а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/ 2017 на основу  позива за подношење понуда  и конкурсне документације која чини саставни део овог уговора, објављеним  на Порталу управе за јавне набавке од  ___________ 2017.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије ученика  односно наставе у природи ученика  _______________________Разреда за школску 2017/2018 годину, и ближе је одређен усвојеном понудом извршиоца услуге број ______  од ________2017. године ЗА ПАРТИЈУ _____, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене датих услуга ЗА ПАРТИЈУ ________.Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом,Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, извршилац услуга се обавезује да изврши припрему,организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора,сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Цена по ученику износи  __________ динара

Извршилац услуга је сагласан да се укупан износ цене екскурзије ученика ______разреда утврди након реализације екскурзије , фактуром којом ће извођач обрачунати број плативих ученика који су били на екскурзији.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата, с тим да се са плаћањем прве рате крене у месецу :______________________2017  односно _______________2018. године.

Рок пружања услуга

Члан 5.

Извршилац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика ,за  ПАРТИЈУ____ у термину _____________.

Уговорне стране су сагласне,да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Измена програма или делова програма путовања могу се вршити по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да извршиоца услуга о разлозима измене из става 3. Овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

Уговорна казна

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране извршиоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

Обавезе извршиоца услуга

Члан 7.

Извршилац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом,техничким прописима и овим уговором.

Извршилац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

-  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из ПАРТИЈЕ _______

- превоз: аутобусима високе туристичке класе (клима,тв/видео)према програму путовања..

-смештај на бази ______ пансиона у објекту са вишекреветним собама за ПАРТИЈУ 6,7, 8 и 9.

-да обезбеди гратис за _____ ученика на ______плативих ученика, као и за наставнике-пратиоце који учествују на екскурзији

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара (за Партију 6,7,8 и 9) током реализације екскурзије и наставе у природи,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније _____ дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

Члан 9.

Извршилац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Извршилац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Извршилац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Извршиоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно и месно надлежног Суда .

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                 ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                                         ДИРЕКТОР

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р  р.б

OПИС ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Цена по ученику у дин. без ПДВ-а

Цена по ученику у дин. са ПДВ-ом

Укупна цена за _____ученика у дин.без ПДВ-а(на основу претпоставке да ће сви ученици разреда предметне партије учествовати на екскурзији)

Укупна цена за ____ученика са ПДВ-ом (на основу претпоставке да ће сви ученици предметне партије учествовати на екскурзији)

1.

Аутобуски  превоз

2.

Смештај у објекту са вишекреветним собама

(за партију_________):

3.

Исхрана (за партију________)

4.

Осигурање ученика и осталих путника

5.

Пратилац групе-лекар ( за Партију__________)

6.

Пратилац групе-водич

7.

Пратилац групе- рекреатор-само код наставе у природи-Партија 9

8

Сви организациони и други трошкови потребни за реализацију путовања

9.

Трошкови за  пратиоце _наставнике

10.

Гратис место за ученике до одређеног броја плативих

11.

Улазнице (у цену урачунати све улазнице за реализацију садржаја партије)

12

У   К   У   П   Н   О:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ ______________

датум:                                                                  (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

· Додатна појашњења – имајући у виду члан 25. и 35. Закона о порезу на додату вредност:

Код јединичних цена за услуге код којих постоји пореско ослобођење у складу са чл. 25. Закона о порезу на додату вредност (услуге осигурања, здравствене услуге - услуге лекара и друге услуге) у колони  „вредност без ПДВ-а“ и колони  „вредност са ПДВ- ом“ уноси се идентичан износ, Исто важи и за  туристичке агенције које нису обвезници ПДВ-а, као и за све претходне туристичке услуге;

Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно, док је укупна вредност дата на основу процењеног брја ученика тог разреда, и може се мењати након утврђеног тачног броја ученика који дају сагласност за одлазак на екскурзију.

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________________________

у поступку јавне набавке  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум                                                                                            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум: ___________  М.П.                                     Понуђач

_______________________

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА

О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку услуга, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку услуга.

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо Наручиоцу предати и бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса, на целокупан износ аванса, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од дана извршења уговорене обавезе.

Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења из ст. 1. и 2. доставимо копије картона депонованих потписа овлашћеног лица и копије захтева за регистрацију меница овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.

Датум:___________________ Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М. П.

 

 

Еко-блог Пинки

Часопис Ђачки свет

Календар

Јул 2020
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Бројач посета

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас884
mod_vvisit_counterЈуче2673
mod_vvisit_counterОве недеље17092
mod_vvisit_counterПрошле недеље19366
mod_vvisit_counterОвог месеца11944
mod_vvisit_counterПрошлог месеца84114
mod_vvisit_counterУкупно5362770

На мрежи: 46
Ваш ИП: 18.232.186.117
,
Сада је: јул 05, 2020
Visitors Counter

Средње школе
Joomla!. XHTML and CSS.

Sajt izradio tim skolarac.net