Halloween Costumes

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УЖИНЕ ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Moderator 2   
петак, 02 септембар 2016 10:43

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Основна школа   ''Бошко Палковљевић Пинки'' Стара Пазова, ул.Вука Караџића бр.4., Интернет   адреса  Наручиоца: www.ospinki.edu.rs

Е – маил : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Број одлуке:  2/2-09

Датум: 31.08.2016. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда, бр. 2/2-08 од 26.08.2016. године,  вд директор Основне школе ''Бошко Палковљевић Пинки'' из Старе Пазове (даље:Наручилац) доноси

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (добра)

РЕДНИ БРОЈ ЈН 2/2016

1.За јавну набавку  добара- набавка ђачке ужине  за  школску 2016/2017. годину, за Основну школу ''Бошко Палковљевић Пинки'' из Старе Пазове.

Ознака из општег речника набавки: 15800000-разни прехрамбени производи

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ:

ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова,СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова, Матични број 08014574, ПИБ 100533660, ПОНУДА БР. 2/2-05 , од  23.08.2016.год. у 9,20 ч., достављено  лично

Цена:                    Без ПДВ                        са ПДВ                    број пондера

1.066,00 дин    дин                        1.183,40 дин.                        100

О б р а з л о ж е њ е

I.Наручилац је дана 05.08.2016. године донео Oдлуку о покретању  поступка бр.2/2-01, за јавну набавку мале вредности- набавка ђачке ужине за Основну школу ''Бошко Палковљевић Пинки'' из Старе Пазове за шк.год. 2016/2017. Ознака из општег речника набавки 15800000- разни прехрамбени  производи.

II.За наведену јавну набавку Наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на Порталу јавних набавки дана  23.08.2016.год.

III До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2(две),понуде, обе благовремено.

2. Основни подаци о понуђачима

У поступку је учествовало (2) понуђача:

1. Друштво са ограниченом одговорношћу ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК  Стара Пазова,СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова, Матични број 08014574,  ПИБ:100533660, дел.бр. понуде 2/2-05, достављена лично у 9,20 ч.

2. САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА АДАМОВИЋ МИЛОРАД АДАМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК'' Стара Пазова'', Подунавског партизанског одреда 9, матични број:56470492, ПИБ 103378654, дел.бр. понуде 2/2-06, достављена лично у 11,36 ч.

3.Подаци о понудама за које Комисија предлаже  да се одбију и разлози за њихово одбијање :

САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА АДАМОВИЋ МИЛОРАД АДАМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК'' Стара Пазова'', Подунавског партизанског одреда 9, матични број:56470492, ПИБ 103378654

1.)У понуди  СР ''Адамовић'' недостаје доказ да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом како је тражено у конкурсној документацији,

2.)У понуди  СР ''Адамовић'' недостаје попуњен образац Модела Уговора

3).У понуди СР ''Адамовић'' није правилно попуњен образац 001, како у погледу артикала које је Понуђач  супротно  упутству сам   навео, и где није исказао понуђену цену- битан елемент за оцењивање понуда

Цена   без ПДВ_____/____    са ПДВ_______/_________

4.Укупан број понуда за које комисија предлаже  да се одбију износи __1_____

5.Подаци о понудама које комисија оцењује као прихватљиве понуде :

1. Друштво са ограниченом одговорношћу ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК  Стара Пазова,СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова, Матични број 08014574,  ПИБ:100533660, дел.бр. понуде 2/2-05,

6.Подаци из понуде:

Понуђена цена:

БЕЗ  ПДВ                                      СА   ПДВ

1.066,00 дин    дин                        1.183,40 дин.

Гратиси за ученике:

На сваку 30.  плаћену ужину један гратис

Референтна листа:  6 закључених уговора

7.Други подаци из понуде:   /

7.Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

8.У извештају о стручној оцени понуда бр. __2/2-08 од 26.08.2016.год. Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

8.Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка ђачке ужине за ОШ ''Б.П.Пинки'' Стара Пазова за шк.год.2016/2017

Редни број јавне набавке

2/2016

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

1.818.823,00 дин.

Процењена вредност јавне набавке

( са ПДВ-ом)

2.182.588,00 дин.

9.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

2/2-06

САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА АДАМОВИЋ МИЛОРАД АДАМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК'' Стара Пазова'', Подунавског партизанског одреда 9, матични број:56470492, ПИБ 103378654

1.)У понуди  СР ''Адамовић'' недостаје доказ да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом како је тражено у конкурсној документацији,

2.)У понуди  СР ''Адамовић'' недостаје попуњен образац Модела Уговора

3).У понуди СР ''Адамовић'' није правилно попуњен образац 001, како у погледу артикала које је Понуђач  супротно  упутству сам   навео, и где није исказао понуђену цену- битан елемент за оцењивање понуда

10.Критеријум за оцењивање понуде је  економски најповољнија понуда.

Начин примене методологије доделе пондера

Елементи критеријумана основу којих наручилац бира најповољнију понуду су:

Р. бр.

ОПИС

Број пондера

1.

Цена

70

2.

број гратиса за ученике

20

3.

Референтна листа

10

УКУПНО

100

1.Понуђена цена - максимални број бодова добија понуђач са најнижом понуђеном ценом,

2.Број гратиса за ученике - максималан број бодова добија понуђач са  највећим бројем гратиса на плативе ученике

3.Референц листа- Максималан број бодова добија понуђач који има највећи број закључених уговора,

Референце се  доказују на основу искуства са набавком ужине школама у последње три (3) школске године(2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

Да би овај критеријум био бодован, понуђач је  дужан да достави копије уговора за последње три (3)  школске  године(2013/2014,2014/2015,2015/2016) у којој је набављао ужину школама или да достави списак школа у којима је набављао ужину у последње три (3) школске  године(2013/2014,2014/2015,2015/2016) и да исти потпише и овери

11. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве на основу броја пондера за сваки одређени елемент критеријума:

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

Елементи

критеријума

Назив

понуђача

цена

Гратиси за ученике

Референц листа

УКУПНО ПОНДЕРА

1.

_1.ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова,СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова, Матични број 08014574, ПИБ 100533660, ПОНУДА БР. 2/2-05 , од  23.08.2016

1.066,00 дин  без ПДВ,                         1.183,40 дин. Са ПДВ

1+1 на 30 плативих ученика

6

100

ПОНДЕРИ

70

20

10

100

12.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 1.ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова,СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК доо Стара Пазова, Матични број 08014574, ПИБ 100533660, ПОНУДА БР. 2/2-05 ,

будући да је у овом поступку једина пристигла као прихватљива јер испуњава услове из конкурсне документације.

13. Састав комисије која је спровела поступак стручне оцене понуда:

Рада Стојсављевић ,-члан, дипл.правник,

-Неда Ушљебрка,члан, проф.математике,

- МиљаЋојановић ,члан, дипл.економиста,

-Жељка Мушкиња,члан, 4.ст.угоститељски радник,

-Маја Јањић, члан, мастер математичар

Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке, и донео Одлуку о додели уговора како је одлучено  у диспозитиву

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.


ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Вд директора:

Mиленко Стојановић

Последње ажурирано петак, 02 септембар 2016 11:36
 

Еко-блог Пинки

Часопис Ђачки свет

Календар

Јул 2020
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Бројач посета

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас739
mod_vvisit_counterЈуче2673
mod_vvisit_counterОве недеље16947
mod_vvisit_counterПрошле недеље19366
mod_vvisit_counterОвог месеца11799
mod_vvisit_counterПрошлог месеца84114
mod_vvisit_counterУкупно5362625

На мрежи: 40
Ваш ИП: 18.232.186.117
,
Сада је: јул 05, 2020
Visitors Counter

Средње школе
Joomla!. XHTML and CSS.

Sajt izradio tim skolarac.net